MŽP chystá revoluci: Co se změní?

Mžp

MŽP: Hlavní úkoly a cíle

Ministerstvo životního prostředí České republiky (MŽP) má na bedrech ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Jeho hlavní úkoly a cíle se dotýkají oblastí jako je ovzduší, voda, odpady, ochrana přírody a krajiny, posuzování vlivů na životní prostředí a klimatická změna.

MŽP usiluje o snižování emisí skleníkových plynů a adaptaci na změnu klimatu. Chceme čistší vzduch, proto se zasadíme o snižování znečištění z dopravy a průmyslu. Ochrana vodních zdrojů a zlepšování kvality vody v řekách a nádržích je další prioritou. Zaměříme se na snižování produkce odpadů a podporu recyklace.

Usilujeme o zachování biodiverzity a ochranu cenných ekosystémů. Chceme, aby se s krajinou zacházelo šetrně a s ohledem na její ekologické funkce. MŽP dbá na dodržování principů udržitelného rozvoje ve všech sektorech společnosti.

Spolupracujeme s Evropskou unií a mezinárodními organizacemi na řešení globálních environmentálních problémů. Věříme, že ochrana životního prostředí je úkolem pro nás pro všechny a že společným úsilím můžeme dosáhnout pozitivních změn pro budoucí generace.

Struktura a vedení MŽP

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) je ústředním orgánem státní správy České republiky pro oblast životního prostředí. Jeho úkolem je chránit životní prostředí, pečovat o jeho rozvoj a chránit přírodu a krajinu. MŽP se zabývá širokou škálou oblastí, jako je ochrana ovzduší a klimatu, ochrana vod, odpadové hospodářství, ochrana přírody a krajiny, posuzování vlivů na životní prostředí a ekologická výchova.

V čele MŽP stojí ministr životního prostředí, kterého jmenuje prezident republiky na návrh předsedy vlády. Ministr je odpovědný za chod celého ministerstva a za plnění jeho úkolů. Ministru je nápomocen politický náměstek a dále také sekce ministerstva.

MŽP se dělí na několik sekcí, které se specializují na jednotlivé oblasti životního prostředí. Mezi hlavní sekce patří například Sekce ochrany klimatu, Sekce ochrany vod, Sekce odpadového hospodářství a Sekce ochrany přírody a krajiny. Každou sekci vede ředitel sekce, který je odpovědný ministrovi.

Kromě sekcí má MŽP také řadu dalších organizačních útvarů, jako jsou odbory, oddělení a referáty. Tyto útvary se zabývají specifickými úkoly v rámci jednotlivých oblastí životního prostředí.

MŽP úzce spolupracuje s dalšími orgány státní správy, samosprávou, nevládními organizacemi i s veřejností. Jeho cílem je chránit životní prostředí pro současné i budoucí generace a zajistit udržitelný rozvoj České republiky.

mžp

Aktuální ministr/ministryně

Aktuálně je ministrem životního prostředí Marian Jurečka, člen KDU-ČSL. Do funkce byl jmenován prezidentem republiky 17. prosince 2021 v rámci vlády Petra Fialy. Jurečka je vystudovaný pedagog a před nástupem na ministerstvo životního prostředí působil jako ministr zemědělství. Mezi jeho priority na ministerstvu životního prostředí patří boj se suchem, ochrana ovzduší, klimatická změna a podpora cirkulární ekonomiky. Jurečka je známý svým důrazem na dialog a spolupráci s odbornou i laickou veřejností.

Klíčové priority MŽP

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) se v rámci své činnosti zaměřuje na celou řadu oblastí, které jsou klíčové pro ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj České republiky. Mezi hlavní priority MŽP patří:

Srovnání rozpočtu MŽP v letech 2022 a 2023
Oblast Rozpočet 2022 (mld. Kč) Rozpočet 2023 (mld. Kč)
Ochrana vod 12,5 13,8
Ochrana ovzduší 8,2 9,1
 • Ochrana ovzduší a snižování emisí skleníkových plynů: MŽP se aktivně zapojuje do snah o zlepšení kvality ovzduší v ČR, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni.
 • Adaptace na změnu klimatu: Vzhledem k rostoucí intenzitě a frekvenci extrémních meteorologických jevů se MŽP zaměřuje na budování odolnosti vůči změně klimatu a snižování zranitelnosti ČR.
 • Ochrana vodních zdrojů: MŽP usiluje o zajištění dostatku kvalitní pitné vody pro obyvatelstvo a zároveň o ochranu vodních ekosystémů.
 • Ochrana přírody a krajiny: MŽP se věnuje ochraně biologické rozmanitosti, krajiny a cenných přírodních oblastí.
 • Odpovědné nakládání s odpady a podpora oběhového hospodářství: MŽP se snaží o minimalizaci vzniku odpadů a o jejich co nejefektivnější využití jakožto druhotných surovin.
 • Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta: MŽP se zaměřuje na zvyšování povědomí veřejnosti o otázkách životního prostředí a na podporu odpovědného chování.

Kromě výše uvedených priorit se MŽP věnuje i dalším důležitým oblastem, jako je například posuzování vlivů na životní prostředí, ochrana před hlukem a chemickými látkami, nebo problematika územního plánování a stavební činnosti.

Ochrana ovzduší a klimatu

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) hraje klíčovou roli v ochraně ovzduší a klimatu v České republice. MŽP se zaměřuje na snižování emisí skleníkových plynů, zlepšování kvality ovzduší a adaptaci na změnu klimatu.

mžp

Mezi hlavní priority MŽP v oblasti ochrany ovzduší patří snižování emisí z dopravy, průmyslu a energetiky. MŽP podporuje rozvoj čistých technologií, obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor. Dále se MŽP věnuje problematice znečištění ovzduší z lokálních topenišť a podporuje výměnu starých kotlů za ekologičtější varianty.

V oblasti klimatické politiky se MŽP aktivně podílí na plnění mezinárodních závazků České republiky v rámci Pařížské dohody. MŽP připravuje a implementuje strategické dokumenty, jako je Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Dále MŽP podporuje výzkum a vývoj v oblasti klimatu a spolupracuje s ostatními resorty, samosprávami a neziskovými organizacemi.

Ochrana ovzduší a klimatu je pro MŽP jednou z hlavních priorit. MŽP se snaží o komplexní a udržitelná řešení, která povedou ke zlepšení životního prostředí a zdraví obyvatel České republiky.

Vodní hospodářství a ochrana vod

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) hraje klíčovou roli v oblasti vodního hospodářství a ochrany vod v České republice. MŽP stanovuje strategické cíle a priority v oblasti vodního hospodářství, a to s ohledem na ochranu vodních zdrojů, snižování rizika povodní a sucha a zlepšování ekologického stavu vodních toků a nádrží.

MŽP je zodpovědné za tvorbu a implementaci legislativy v oblasti vodního hospodářství, včetně zákona o vodách a souvisejících vyhlášek. MŽP také spravuje Národní program obnovy vodních toků, jehož cílem je zlepšit ekologický stav vodních toků a obnovit jejich přirozené funkce.

Důležitou součástí činnosti MŽP je i podpora výzkumu a vývoje v oblasti vodního hospodářství a ochrany vod. MŽP spolupracuje s univerzitami, výzkumnými ústavy a dalšími subjekty na vývoji nových technologií a postupů pro udržitelné hospodaření s vodou.

V oblasti ochrany vod se MŽP zaměřuje na snižování znečištění vod z bodových zdrojů, jako jsou čistírny odpadních vod, a z plošných zdrojů, jako je zemědělství. MŽP také podporuje programy na ochranu vodních ekosystémů a ohrožených druhů.

V neposlední řadě se MŽP aktivně zapojuje do mezinárodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství a ochrany vod. MŽP se podílí na implementaci Rámcové směrnice o vodách Evropské unie a spolupracuje s dalšími zeměmi na řešení nadnárodních vodohospodářských otázek.

Odpadové hospodářství a oběhové hospodářství

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) hraje klíčovou roli v oblasti odpadového hospodářství a přechodu k oběhovému hospodářství v České republice. MŽP stanovuje strategické cíle a priority v souladu s evropskou legislativou a principy udržitelného rozvoje.

mžp

Jedním z hlavních cílů MŽP je minimalizace vzniku odpadů a podpora jejich třídění a recyklace. Ministerstvo se zaměřuje na osvětu a vzdělávání obyvatelstva v oblasti nakládání s odpady a podporuje rozvoj infrastruktury pro třídění a zpracování odpadů.

MŽP se také aktivně podílí na implementaci principů oběhového hospodářství do praxe. Cílem je přechod od lineárního modelu "vyrobit-použít-zahodit" k systému, kde se zdroje využívají efektivněji a odpady se stávají cennou surovinou.

Ochrana přírody a krajiny

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) hraje klíčovou roli v ochraně přírody a krajiny v České republice. MŽP stanovuje a prosazuje environmentální politiku, legislativu a strategie pro zachování biodiverzity, ochranu cenných území a ekosystémů a udržitelné využívání přírodních zdrojů.

Mezi hlavní priority MŽP v oblasti ochrany přírody patří:

 • ochrana a obnova ekosystémů a jejich funkcí
 • ochrana ohrožených druhů rostlin a živočichů
 • management chráněných území, včetně národních parků a chráněných krajinných oblastí
 • podpora udržitelného lesního hospodářství
 • ochrana vodních zdrojů a vodních ekosystémů
 • adaptace na změnu klimatu a zmírňování jejích dopadů na přírodu a krajinu

MŽP spolupracuje s dalšími orgány státní správy, vědeckými institucemi, nevládními organizacemi a veřejností na dosažení těchto cílů.

Kromě výše uvedeného se MŽP angažuje v mezinárodní spolupráci v oblasti ochrany přírody, a to jak v rámci Evropské unie, tak i na globální úrovni.

Environmentální vzdělávání

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) hraje klíčovou roli v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) v České republice. Vnímá EVVO jako nezbytný nástroj k dosažení udržitelného rozvoje a zvýšení environmentálního povědomí obyvatel. MŽP se zaměřuje na podporu a rozvoj EVVO na všech úrovních – od mateřských škol po vysoké školy a celoživotní vzdělávání.

Mezi hlavní aktivity MŽP v oblasti EVVO patří: tvorba a implementace strategických dokumentů, podpora ekologických výukových programů a projektů, budování a zkvalitňování infrastruktury pro EVVO (např. ekocenter, naučné stezky), vzdělávání pedagogických pracovníků, spolupráce s neziskovými organizacemi a dalšími subjekty v oblasti EVVO.

mžp

Důležitou součástí aktivit MŽP je i propagace EVVO a zvyšování povědomí veřejnosti o environmentálních tématech. MŽP k tomu využívá různé komunikační kanály, jako jsou webové stránky, sociální sítě, tiskové zprávy, publikace a informační kampaně.

Cílem MŽP v oblasti EVVO je vychovat generaci zodpovědných občanů, kteří si uvědomují environmentální souvislosti a jsou aktivně zapojeni do ochrany životního prostředí.

Mezinárodní spolupráce MŽP

Ministerstvo životního prostředí České republiky (MŽP) se aktivně zapojuje do mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí. MŽP spolupracuje s mezinárodními organizacemi, jako je Organizace spojených národů (OSN), Evropská unie (EU) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Tato spolupráce zahrnuje účast na mezinárodních summitech, konferencích a pracovních skupinách. Cílem je sdílet znalosti, zkušenosti a osvědčené postupy v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu.

MŽP se podílí na implementaci mezinárodních dohod a smluv v České republice. Mezi nejdůležitější patří Pařížská dohoda o změně klimatu a Úmluva o biologické rozmanitosti. MŽP se také aktivně zapojuje do projektů mezinárodní rozvojové spolupráce. Prostřednictvím těchto projektů MŽP podporuje rozvojové země v jejich snaze o udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí.

Důležitou součástí mezinárodní spolupráce MŽP je také spolupráce se sousedními státy. MŽP spolupracuje s ministerstvy životního prostředí sousedních zemí na řešení přeshraničních otázek životního prostředí, jako je znečištění ovzduší a vody. Tato spolupráce probíhá v rámci bilaterálních dohod a mezinárodních komisí.

Kontroverze a kritiky MŽP

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) se často ocitá v centru pozornosti médií i veřejnosti, a ne vždy z pozitivnějších důvodů. Kritici mu vyčítají pomalé tempo v řešení palčivých problémů, jako je sucho, znečištění ovzduší nebo úbytek biodiverzity. Často se objevují i ​​výhrady k netransparentnímu rozhodování, nedostatečné komunikaci s veřejností a neochotě spolupracovat s nevládními organizacemi.

Mezi nejčastější body kritiky patří například schvalování projektů s negativním dopadem na životní prostředí, neefektivní čerpání dotací, nebo pomalá implementace evropské legislativy. MŽP je také často kritizováno za nedostatečnou ochranu lesů a přírody, a to i v chráněných krajinných oblastech.

Některé hlasy z řad odborné veřejnosti zpochybňují i ​​odbornost některých rozhodnutí MŽP a poukazují na to, že ministerstvo je pod tlakem lobbistických skupin. Tyto kontroverze a kritiky vrhají na činnost MŽP stín a zdůrazňují potřebu větší transparentnosti, otevřené komunikace a efektivnějšího fungování.

mžp

Zapojení veřejnosti do politiky MŽP

Ministerstvo životního prostředí si uvědomuje klíčovou roli veřejnosti v ochraně životního prostředí a prosazování udržitelného rozvoje. Zapojení občanů do tvorby a implementace politik MŽP je proto jednou z hlavních priorit.

MŽP se aktivně snaží o otevřenou komunikaci s veřejností a vytváří prostor pro její aktivní účast. Občané mají možnost vyjadřovat se k připravovaným legislativním návrhům v rámci veřejných konzultací. Mohou se účastnit veřejných slyšení, seminářů a workshopů, kde mohou diskutovat s odborníky a zástupci ministerstva o aktuálních otázkách životního prostředí.

Důležitým nástrojem pro zapojení veřejnosti jsou také grantové programy MŽP, které podporují projekty zaměřené na ochranu životního prostředí a environmentální vzdělávání. Díky těmto programům se mohou do aktivit zapojit i neziskové organizace, školy a obce.

MŽP se také snaží o zefektivnění komunikace s veřejností prostřednictvím moderních technologií. Na webových stránkách ministerstva jsou k dispozici informace o všech důležitých aktivitách a dokumentech. Občané se zde mohou přihlásit k odběru novinek a elektronických newsletterů, aby byli informováni o aktuálním dění.

Zapojení veřejnosti do politiky MŽP je kontinuální proces, který vyžaduje stálou pozornost a inovativní přístupy. MŽP si je vědomo důležitosti tohoto dialogu a je odhodláno i nadále posilovat spolupráci s občany v zájmu ochrany životního prostředí pro současné i budoucí generace.

Budoucnost environmentální politiky ČR

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) hraje klíčovou roli v utváření a implementaci environmentální politiky České republiky. Budoucnost této politiky se bude odvíjet od aktuálních výzev, jako jsou klimatická změna, ztráta biodiverzity a znečištění. MŽP se zaměřuje na snižování emisí skleníkových plynů, podporu obnovitelných zdrojů energie a adaptaci na změnu klimatu.

Důležitým aspektem je také ochrana vody, půdy a ovzduší. MŽP prosazuje udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a ochranu cenných ekosystémů. V oblasti odpadového hospodářství se ministerstvo zaměřuje na prevenci vzniku odpadů, podporu recyklace a minimalizaci skládkování.

Environmentální politika ČR je úzce spjata s politikou Evropské unie. MŽP se aktivně podílí na implementaci evropských směrnic a na mezinárodní spolupráci v oblasti životního prostředí. Vzdělávání a osvěta veřejnosti hrají důležitou roli v posilování environmentálního povědomí a odpovědného chování. MŽP podporuje environmentální vzdělávání na všech úrovních a spolupracuje s neziskovými organizacemi a médii na šíření informací o životním prostředí.

mžp

Publikováno: 06. 07. 2024

Kategorie: Politika

Autor: MichalStrahal

Tagy: mžp | ministerstvo životního prostředí