Palestina je virtuální název jako byl Protektorát Böhmen und Mähren

9. Duben, 2012 – 16:46
Expremiér Ariel Šaron při posledních svých volbách... Foto: Břetislav Olšer

Expremiér Ariel Šaron při posledních svých volbách… Foto: Břetislav Olšer

Na mé dnešní upozornění, že se Evropa může stát nacistickou, jsem dostal komentář: „Celá existence Izraele je jeden velký neúspěšný projekt sociálního inženýrství… Přeji Palestincům vše nejlepší v boji proti okupantům a jsem přesvědčen, že tak jako mnohokrát v dějinách spravedlnost zvítězí a Izrael bude zničen… Tootoo…“

Reaguji, jelikož to ani jinak nešlo, s přispěním argumentů, které jsem zde mnohokrát uváděl. Opakování, matka moudrosti. Nick „Tootoo“ zřejmě nic nečetl o vzniku Izraelského království a Judee. Opáčko fakt neuškodí. Kdo, kde a odkdy dokdy existoval? Napřed se vypravil egyptský faraon Merenptah, třináctý syn faraona Ramesse II., na vojenské tažení na Blízký východ. Vše nechal vytesat do stély, kde se v hieroglyfech zmínil také o svém boji s vojáky Izraelského království. A jelikož to bylo v roce 1215 př. n. l., máme jasný textový důkaz, že Židé žili na svém nynějším území už pár tisíciletí před naším letopočtem.

Wikipedie: Izraeli se pak za vlády Jóchaze a zejména Jarobeáma II. (788-747 př. n. l) znovu dostala možnost obsadit úrodný sever. A nejen to, izraelské království ze spojenectví s Asýrií, byť nerovného, nebývale těžilo: v té době je doložen velký nárůst obyvatelstva, obnova pevností a hlavně čilá hospodářská aktivita – Izrael exportoval velké množství olivového oleje do Egypta a Asýrie. Poslední král Izraeslkého království Hošea po Tiglatpilesarově smrti tajně navázal spojení s Egyptem, avšak toto vyjednávání bylo prozrazeno. Zbytek izraelského království bylo potrestáno a po tříletém obléhání Samaří padlo. Zůstala jen legenda o deseti ztracených izraelských kmenech… (Rúben, Dan, Neftalí, Gád, Ašer, Isachar, Zabulón, Manases, Efraim, Lévi – Šimeon). Až do pádu izraelského království roku 722 př. n. l. mělo řídce osídlené judské království provinční charakter. To se změnilo, když ze zničeného izraelského království začalo do Judska proudit množství uprchlíků.

Ve 40. roce před n. l. byl na trůně krále Judska Herodes Veliký. Zahájil svou politickou kariéru pod ochranou svého mocného otce, idumejského vojevůdce a zemského správce Antipatra. Po jeho smrti, ve víru římské občanské války, vystoupil Herodes ze stínu a začal usilovat o moc v Judeji. Jelikož jeho otec byl z rodu Idumejců, nebyl Herodes nikdy za Žida plně uznáván. Aby získal alespoň nějaké zdání legitimity v kruzích židovské kněžské aristokracie, oženil se s krásnou Mariammé, vnučkou velekněze Hyrkána II.

Teď si vysvětleme, co to Palestina vlastně je. Oficiálně se latinský termín Palaestina začal používat po potlačení druhého židovského protiřímského povstání, kdy Šimon bar Kochba prohrál a spousta Židů, kromě více než půl milionu zabitých a umučených, se vydala do diaspory v cizině. Mnoho Židů však nadále v Judaei zůstalo a jejich potomci tam žijí podnes. Termínem Pelišah – Palestina, podle Filištínů, nahradili Římané původní název Judaea, aby se vymazala jakákoli vzpomínka na židovský národ, který během necelého jednoho století dvakrát povstal proti Římské říši…

Pak císař Hadrián zakázal Židům judaismus, popravoval jejich učence a nesměli používat, ani vlastnit pět Mojžíšových knih – Tóru. Na místě Jeruzaléma nechal postavit římské město Aella Capitolina, do kterého byl Židům vstup zakázán. Stalo se hypoteticky to, co o více než tisíc osm set roků později udělal Hitler s Židy i ČSR. Napřed norimberskými zákony proti Židům, poté po Mnichovu, když Čechy a Moravu přeměnil ve virtuální název Protektorát Böhmen und Mähren. Hitler poté vedl válku s celým světem, stejně jako Římané…

Když museli Římané odtáhnout, vstoupili v roce 635 do Jeruzaléma muslimové a tzv. palestinské území se dostalo pod vliv islámu. Poté křesťané vedli pár “křížových výprav” a vyhlásili Jeruzalémské království, v 16. století se stala Palestina součástí Osmanské říše, aby se na konci I. světové války po porážce osmanského Turecka změnila v britský protektorát…

Takže tato “hrdinná Palestina” nikdy ve své tisícileté historii neměla svůj stát, svého vůdce, ani svůj jazyk palestinčinu, natož nějakou kulturu. Dnes se ale hrdě hlásí ke kultuře arabské a k islámu, když k oběma se dostali až v sedmém století. Židé, kteří podnes mluví hebrejštinou a měli spoustu králů a vůdců, a prý vládli tomuto území “jen” 414 roků? Kolik roků na něm vládli lokální Arabové, co si říkají Palestinci…?

Umělý stát Palestina byl napřed vazalem Římanů, potom Byzantijců, vojsk chalífa Umara II, dalších muslimů, Osmanů, evropských křižáků a nakonec Britů. Dvě izraelská království měla každé ve své historii na 40 panovníků a vládců i svůj jazyk hebrejštinu, Desatero, Starý zákon, bohatou kulturu i architekturu – dva Chrámy. Jen tak mimochodem získali vědci židovského původu 171 Nobelovu cenu…

Duben až květen let 1947- 48 byl poté přelomový čas pro vznik novodobého státu Izrael. Rezoluce č. 181 Valného shromáždění OSN z 29. listopadu 1947 odhlasovala rozdělení bezprizorního státního útvaru „Palestiny“ na židovský a arabský stát. Byla tím jen napravena římská pomsta po poraženém židovském povstání Šimona bar Kochby. A tak jako přišel i odešel název Protektorát Böhmen und Mähren, možná zmizí i nouzové pojmenování Palestina.

Založení státu Izrael bylo schváleno 29. listopadu 1947 rezolucí č. 181 a brzy poté, 15. prosince 1947, 2. Tevet 5708, obklíčila Arabská legie Jeruzalém a izolovala jeho 100.000 židovských obyvatel od zbytku židovského osídlení. V březnu 1948 bylo město zcela odříznuto a v květnu Transjordánsko zaútočilo, aby okupovalo východní část Jeruzaléma. Poprvé v historii došlo k rozdělení města a tisíce Židů musely uprchnout ze svých domovů… Prozatímní rada Izraele čelila v květnu 1948 významné převaze sedmi arabských armád, což by mohlo znamenat zničení budoucího státu. Teprve poté bylo na 700 tisíc tzv. Palestinců přinuceno opustit Izrael, s jehož uznáním nesouhlasili.

Pásmo Gazy, které je od června 2007 pod kontrolou teroristického hnutí Hamás, nyní dostává většinu elektřiny z Izraele. Z celkem sedmnácti tras vysokého napětí v Gaze jich deset jde z Izraele. Z celkem 17 tras vysokého napětí v Gaze jich 10 jde z Izraele, pět z jediné místní elektrárny a dvě z Egypta. Spotřeba elektřiny v Gaze přitom ročně roste o přibližně 10 % a nyní Pásmo potřebuje okolo 240 MW.

Takže, pokud jste spatřili v české televizi, jak se šéfové Hamásu radí u svíček, jelikož jim kvůli zlým Izraelcům nejde proud, musíte vědět, že jde o situaci ve dne, kdy jsou v místnosti za slunečného počasí záměrně staženy žaluzie. Na oplátku v duchu muslimského “zlo za dobro” ozbrojenci teroristické organizace Hamás ukradli mimo jiné 14 nákladních vozů, plných léků, potravin a další humanitární pomoci, určené obyvatelům Pásma. Teroristé si léky a potraviny zaslané Červeným půlměsícem ponechali pro potřebu členů svého hnutí.

Kalifornská Sionistická aliance svobody (Zionist Freedom Alliance) minulý týden na internetu rozšířila video, ukazující bývalého arabského izraelského poslance Azmiho Bišaru, ještě nedávno popírajícího existenci „palestinského“ národa.

„Dějiny nezačaly v roce 1967. My Židé moderní doby máme skoro 4.000 let starou historii a nepřetržitou přítomnost v naší vlasti po více než 3.000 let. Palestinský národ byl vynalezen v 60. letech 20. století Jásirem Arafatem a rumunským diktátorem Nicolaem Ceauşescu ve snaze vymazat naši historii a ukrást naši zemi. Tato fakta nelze dále ignorovat. „Palestina“ byla původně cizí kolonialistický koncept, vynalezený Římany, kteří masakrovali, vyháněli do exilu a zotročovali židovský lid. Není to původní arabská identita…” říká Katz a Bišara na to reaguje:

„Dobře, nemyslím, že by vůbec existoval palestinský národ. Myslím, že existuje národ arabský. Myslel jsem si to vždy, takže jsem nezměnil názor. Nemyslím, že existuje palestinský národ, myslím, že je to kolonialistický vynález – palestinský národ. Kdy tu byli nějací Palestinci? Odkud přišli? Myslím, že existuje arabský národ. Nikdy jsem se nestal palestinským nacionalistou, navzdory svému rozhodnému boji proti okupaci. Mám za to, že do konce 19. století byla Palestina jihem Velké Sýrie…“

„Padne-li Izrael, padneme s ním my všichni“, napsal pro víkendové londýnské Times bývalý španělský premiér Jose Maria Aznar. „Opouštěním Izraele ukazujeme, jak hluboko jsme klesli. Nezapomínejme, že Izrael je v celém regionu nejlepším přítelem Západu…“

Inu, komu není rady, tomu není pomoci aneb lokální Arabové, co si říkají Palestinci, jsou jen dvojníci Sudeťáků, co tvrdí, že byli z Česka, resp. z Izraele vyhnáni

Reklama:
 1. 2 reakce na “Palestina je virtuální název jako byl Protektorát Böhmen und Mähren”

 2. Židé se takto sami nazvali po útěku z Egypta,
  když se vrátili do společného semitského lůna
  i s Araby.I po odvlečení Asyřany,zůstalo v této
  oblasti už jen menšina,která byla doplněna
  Asyřany,jejichž mix se nazývá Samaritány.
  Odvlečení se natolik sžili i s místními,že se
  vrátil jen ten,který se tam nechytil.Takže
  v krvi údajných Židů je velmi mnoho arabského!
  Svou úroveň si uvědomovali až po návratu ze světa,tedy rozptýlení po prohrané vzpouře v 1.století.Osvojili si návyky jiných etnik,
  ale elita je měla z dob různých zajetí!

  od Petr Gabriel v Pro 2, 2012

 3. Přiznám se, že Vám nerozumím. Jak se Židé sami nazvali po útěku z Egypta? To ani já nevím. Od roku cca 1000 let před našim letopočtem vytvořili Izraelské království a Judeu, potom Římané nazvali Judeu Palestinou, aby se jim pomstili… ale to jste asi četl v textu nahoře…

  od olser v Pro 2, 2012

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *