Plakáty s drsným motivem se postupně objeví v autobusech, na billboardech a na ženských záchodech v barech, restauracích a diskotékách. Důvodem zahájení kampaně je především fakt, že alkohol požívá během těhotenství skoro dvě třetiny Italek.

Podobné koktejly jsem zažil v Jihoafrické republice, kde v Johannesburgu nabízeli zcela netypické a dá se říct svými názvy i šokující nápoje z destilátů a likérů, jejichž schopnost promísení byla vzhledem k rozdílně viskozitě poměrně složitá. Připomínám, že jsem neviděl pít tento alkohol těhotnými ženami. „Greasy abortion“ – potrat se jmenoval nápoj tomatového džusu s tabascem a vodkou, do něhož byl stříknutý vaječný koňak, který připomínal skrčené embryo, aby nemohl být považován za Hemingwayův supercloumák Bloody Mary. Černým humorem zavánějící se mi jevil i nápoj „Cerebral apoplexy“ – mozková mrtvice. Stačilo do kakaového likéru Bols Créme de Cacao Brown cvrnknout trochu Rosso Bitter…

Nejsem žádný moralista, natož puritán, ale pokud spatřím matku v pokročilém stadiu těhotenství, jak sedí v zakouřeném baru, jímá mě děs. A když vidím ženu v požehnaném stavu, jak si připaluje jednu cigaretu od druhé a přitom do sebe lije fernet, rum či pivo, mám sto chutí na ni podat žalobu pro trestný čin úmyslného ublížení na zdraví s těžkou újmou. Co na to říká trestní zákoník…?

Paragrafů na ochranu zdraví je spousta. Třeba ohrožení pod vlivem návykové látky upravené v § 201 trestního zákona. V tomto ustanovení se mimo jiné říká, že pochybil ve smyslu tohoto zákona ten, kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, přivozenou vlivem návykové látky, činnosti, při nichž by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí…

V odstavci d) tohoto paragrafu je doplnění: …způsobí-li takovým činem, byť i z nedbalosti, jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. Méně závažné případy ohrožení pod vlivem návykové látky jsou postihovány jako přestupek. Toho se dopustí pachatel, který ve smyslu § 30 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek… V takovém případě lze uložit pokutu do 15 000 Kč a zákaz činnosti do dvou let.

Myslím si však, že na těhotné a na nikotinu či alkoholu závislé ženy by se měl vztahovat § 224 trestního zákona, v němž se praví: Kdo jinému z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví nebo smrt, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. Těžkou újmu na zdraví vymezuje § 89 odst. 7 trestního zákona. Rozumí se jí jen vážná porucha zdraví nebo vážné onemocnění. Za těchto podmínek je těžkou újmou na zdraví míněno zmrzačení, ochromení údu, ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí, poškození důležitého orgánu, zohyzdění, vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, mučivé útrapy, které velmi citelně zasahují celou osobnost postiženého nebo delší dobu trvající porucha zdraví…

Tresty za tato pochybení se již pohybují v odnětí svobody až do deseti let. Co by na to Listina základních práv a svobod? Což takhle u nás rovněž vyvěsit takové italské plakáty s drsným motivem v autobusech, na billboardech a na ženských záchodech v barech, restauracích a diskotékách…?