Adventní věnec má židovský původ, aneb Bez Židů by nebylo křesťanů

23. Prosinec, 2009 – 9:59

Podle dnešní hlavy katolické církve papeže Benedikta XVI. jsou Vánoce svátky světla, které se do světa šíří z betlémské jeskyně, kde přišlo na svět božské dítě. Papež však zapomněl připomenout, že advent má svůj prapůvod v židovském svátku Chanuka – svátku světel. A že křesťanský adventní věnec se čtyřmi svíčkami je pouze napodobeninou chanukii, tedy osmiramenného židovského svícnu…

Papež měl odjakživa na hlavě též tradiční čepičku, symbol židovské víry, zvaný kipa nebo též jarmulka. Židé bez ní z pokory před šchinou – Boží přítomnosti nad hlavou – by nikdy neušli více než čtyři lokte. Český loket je 0,5939 m, vídeňský loket 0,7776 m a anglosaský loket má 1,1430 m.) Obnažení hlavy – giluj roš – bylo vždy považováno za odsouzeníhodnou lehkovážnost – kalut roš.

Rovněž pátého prosince 2009 začali Židé zapalovat devítiramenné chanukie, obdoby menory, a nad Západní zdí v Jeruzalémě bylo slavnostně rozžehnuto první chanukové světlo na tradičním olejovém svícnu. Sedm dní před zahájením svátku Chanuka si Izrael připomněl velmi významné okamžiky ze své historie.

Dne 29. listopadu 1947, tedy přesně před dvaašedesáti lety, přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů rezoluci č. 181, která schválila vytvoření dvou států: palestinského a izraelského na území tehdejší Palestiny.

Chanukia je devítiramenný svícen zapalovaný během osmidenního svátku chanuka. Jméno, které bylo běžné pro tento svatý židovský předmět mimo Izrael bylo „Menora Chanuka“ nebo jen menora. Jméno „chanukia“ mu bylo dáno až ke konci 19. století v Jeruzalémě Eliezerem Benem Jehudou.

Má osm ramen pro osm svící a další rameno pro pomocnou svíci – šamaš (pomocník), která brání proti světskému zneužití svíček a slouží k zapálení těch ostatních. Důvod pro osm ramen svícnu je ten, že symbolizují počet dní, při kterých se stal zázrak.

Každou noc je zapálena další svíčka – jedna pro první noc, dvě pro druhou noc, atd., až po osmou noc, kdy je zapáleno všech osm svíček plus šamaš

Svátek chanuka oslavuje znovuvysvěcení Chrámu po úspěšné židovské vzpouře proti Seleukovské monarchii (tzv. Makabejské povstání). Podle Talmudu našli Židé dostatek rituálně čistého oleje pouze pro jeden den, ale oheň hořel zázrakem osm dní.

Na chanuku by neměly na stole chybět ani bramboráčky s majoránkou, hebrejsky levivot – jidis latkes. Při tzv. havdale, kdy se má přivonět k dobrému koření a vtáhnout do sebe co nejvíc jeho vúně, aby si člověk připomněl krásu a sladkost šabatu. Majoranka svou krásnou vůní veškeré sladké koření překoná. Na chanuku nemají chybět koblížky…

Šest ramen menory znamená šest dnů, v nichž Bůh pracoval, šamaš představuje sedmý den, v němž Bůh odpočíval, šest ramen představuje také šest milionů vyvražděných Židů…Holocaust, z řeckého holokauston – zápalná oběť, úplné spálení, hebrejsky šoa – zničení, v jidiš churben, cikánsky porjamos nebo samudaripen – vyvraždění…

Lepidárně řečeno, křesťané v nekalé soutěži zneužili židovský copyright na Boha, aby podle něho rozjeli svůj podnikatelský záměr a založili si lukrativní firmu – Křesťanství, společnost s ručením neomezeným. Bez Židů by neexistovalo křesťanství, ani islám…

Když protižidovští spiklenci pojmenovávali pro Nový zákon dvanáct Kristových apoštolů, nechali si jedno jméno pro perfidního zrádce a nazvali ho podle tolik nenáviděného národa z Judeje… Judas – Žid.

My ho známe pod jménem Judas Iškariot – Jidáš, který byl prý schopný zradit svého učittele a mesiáše pro mýtus bídných třiceti stříbrných…Ještě, že protižidovská klika, vyčítající Židům, stejně jako dnes Mel Gibson, že ne Římané, ale právě oni ukřížovali jejich Mesiáše, nechala na pokoji Ježíšova bratra téhož jména Judas…

Ježíšův zrádce Jidáš nebyl zlosyn, ale v podstatě oběť. Tušil svůj úděl už několik dnů před tím, než svého Mistra políbil na tvář, což mělo být domluvené identifikační znamení pro římské vojáky.

Co by se ale stalo, nebýt tohoto polibku? Kristus by nebyl ukřížován a nesplnila by se tak proroctví, že přijde Mesiáš, aby se obětoval za lidstvo a svojí smrtí ho vykoupil. Během poslední večeře se Jidáš rozmýšlel, zdali má zrádný čin vykonat. Ježíš to postřehl, přišel k němu, ke svému nejdůvěryhodnějšímu apoštolovi, a řekl, jak uvádějí evangelia: “Jdi a čin, co máš činiti!”

Také české písemnictví na počátku 14. století dalo Judasovi Iškariotskému pěkně zabrat. Legenda je zachována asi v 300 verších a líčí úděsný Judasův – Jidášův život.

Jak napřed zavraždil kralevice iškariotského, pak uprchl do Jerusaléma, dal se najmout Pilátem, pak zavraždil vlastního otce, oženil se s vlastní matkou Ciboree a nakonec zděšen těmito svými zločiny hledal pokání u Ježíše, jehož nakonec z lakomství zradil…ˇ

Byli to však Římané, kteří Ježíše zbičovali, dali mu na bedra těžký kříž, na hlavu trnovou korunu a pak mu kopím na Golgotě probodli hruď. Ne Židé… Jen Pilát alibisticky prohlásil, že si jde umýt své ruce, když zfanatizovaný dav farizejů požadoval Ježíšovu smrt.

Napřed byl židovský Starý zákon, pár tisíciletí poté vznikl křesťanský Nový zákon a teprve sedm století později spatřil světlo světa Korán, veleslavný kompilát zvaný islám. A to říkám já, žádný heretik, nýbrž křtěný valašský katolík. Soudný, přestože můj otec byl za tuto svoji víru tvrdě diskriminován totalitním režimem…

V historii lidstva považuji za nejhorší rozhodnutí závěry, které přijal IV. lateránský koncil v rocxe 1215 a jež vyvrcholily holocaustem během 2. světové války. Bylo výslovně zakázáno soužití křesťanů s Židy. Důsledkem tohoto zákazu byla separace (oddělení) židovského obyvatelstva ve zvláštních ulicích a čtvrtích. Fyzická izolace byla posilována řadou dalších nařízení a zákazů:

Židé museli nosit odlišující znamení na oděvu (žluté kolečko a bílý skládaný krejzlík, v Osvětimi žlutou Davidovi hvězdu), aby nemohli vstupovat do manželství s křesťany. Nesměli se věnovat řemeslům, ani vlastnit a obdělávat půdu, nesměli se stravovat ve věřejných hostincích. To vše proto, že byli oficiálně prohlášeni za ty, kdož zavraždili Ježíše Krista.

Zbaveni téměř všech práv zůstávali Židé majetkem panovníka. Většinu omezení zrušil v našich zemích až císař Josef II. v roce 1781, plné občanské rovnoprávnosti v moderním smyslu dosáhli nakrátko Židé v českých zemích až roku 1867…

Nač ale chmury. Vánoce jsou teprve svátkem Ježíšova narození, ne jeho smrti. Takže, Hosana, na výsostech Bohu… (Slovo „hosana“ pochází z hebrejského Hoši’a na a znamená „prosím, zachraň“. Oslavné zvolání oslavující Ježíše jako krále a mesiáše.)

Proto; sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle…

Reklama:
 1. 28 reakce na “Adventní věnec má židovský původ, aneb Bez Židů by nebylo křesťanů”

 2. Skvělý článek,pane Olšere.
  Ještě mimo toho přejali křesťané i ateisté spoustu přísloví z Bible-NZ a z Knihy přísloví.Ono je toho ještě víc,čím nám všem Židé posloužili,ale při té dnešní protižidovské nenávisti je to tabu.

  od hugous.z.lipek v Pro 23, 2009

 3. Jsem moc rád,za každou řádku od pana Olšera,jsou plné moudrosti a moc za ně děkuji.Přeji krásné Vánoce a hodně štěstí v celém příštím roce.

  od Frantisek Salajka v Pro 23, 2009

 4. Vážený pane Olšere!

  Trochu mi tu chybí časové vymezení, kdy se tyto věci měly dít. Z článku by plynulo, že křesťané byli odjakživa antagonisty judaistů.
  To není zcela přesné, křesťanství se od počátku stalo proudem zajímajícím Židy, ovšem Židy vzdálené od Judeje. Spíše to byli tzv. proselyté, tedy pocházeli před přestupem k judaismu z jiných národů.
  Gojim se o židovské báchorky moc nezajímali, viz římské příslovi: „Ať si takovému nesmyslu věří žid Apella!“

  Křesťanství bylo jedním z prvků GNOSE, což je nejúžasnější synkretický směr vzniklý v alexandrijské mnohonárodní společnosti. Smísila se zde kultura a tudíž i náboženství s filosofií veškerých národů oikúmené, tedy Egypt, přední Východ, Persie, Řecko, Řím a spousta menších národů.

  Také v době tzv. Pavla po polovině 1. století b.o., kdy se miniaturní část gnose zvaná křesťanství snažila o světovost, nutně se vymezila proti judaismu, aby to opravdu bylo vidět. Jenže to kromě židů nikdo nerozlišoval, pro Římany byl křesťan jen tzv. židovský ateista.

  Celkově lze říci, že v římské říši byli křesťany Židé z části říše mimo provincii Judea až do cca 3. století.
  Západořímská říše svým vývojem došla k obměně obyvatel, tedy i křesťanů. Převažovali Germáni, židé se vytráceli.
  Východořímská říše byla stabilnější, větší posuny obyvatel nastaly později, navíc byly úspěšně až do počátku minulého tisíciletí odvraceny od jádra říše = od Řecka.
  Proto je v Byzanci křesťanství spojeno s Židy po celou dobu existence říše. Židé byli nuceni císařskými edikty např. Justiniána stát se křesťany – a co by ne, v nebezpečí života talmud povoluje vyjma vraždy a cizoložství=odvrácení od b-ha cokoliv.
  To je možná důvod, proč má pravoslaví zachováno tolik židovských zdravovědných předpisů a je rozumnější než protestantismus i než katolicismus (i když katolicismus je tou nejblbější věroukou světa, vše je lepší než on).

  Židé se samozřejmě od křesťanů odlišili i v Byzanci a s radostí vítali Seldžuky a Osmany, kteří byli nábožensky tolerantní. Proto jsou Židé mezi Turky spokojeni dodnes a nerušeně si tam žijí.

  No a protože čím více znám o historii, tím více nesnáším ideologie a víry, nechal bych klidně křesťanům nějakou novou Palestinu, pokud možno v sousedství Izraele. Hned by tu byl od nich klid!
  Tak hezké svátky slunovratu přeji!

  Ataman

  od Ataman Jermak v Pro 23, 2009

 5. Skvělý vánoční dějepis!
  Já se domnívám,že ke skutečnému „zmršení“ křesťanství došlo na Nicejském koncilu a dál to pokračovalo až k reformaci,která ale také nebyla dotažena do konce atd. atd.
  Obávám se p.Atamane,že by se křesťané nevešli do té jakési země jak píšete a ovšem také z toho důvodu by jich mnoho ubylo.Ono to s tou církví a vírou není dnes nijak slavné.Konzum je pohodlnější a církevní hodnostáři všech církví bez rozdílu jdou zářným příkladem.
  A proto konzumní vánoce podle rad dnešních marketů a věnce pro ozdobu!
  Můj osobní názor je ale jiný.

  od hugous.z.lipek v Pro 23, 2009

 6. Ad Hugouš
  Asi bychom mohli povídat dlouho, nicméně první Nikajský koncil (=lat. Nicejský) v 325 b.o. byl se svými gaunery a mafiány typu „sv.“ Athanasia Alexandrijského jen každému jasnou ukázkou, jakou lotrovinou křesťanství vlastně je.
  Tito gauneři se spojili s Konstantinem Velikým a za příslib vzájemného podpírání moci ovládli sbory církví. To množné číslo je schválně, tehdy neexistovala hierarchie. Tu vymysleli až gauneři církevní, tedy učinili císaře Konstantina hlavou církve (=césaropapismus).

  Jenže ve skutečnosti šlo o trend počatý náboženstvím jako takovým – kde není verifikace, lze hlásat cokoliv, co si vymyslím jako b-ží vůli!

  Ten nešťastný tuberák zvaný Ježíš byl podle apokryfních evangelií pěkně mstivý, nepříjemný a zlostný – žádný beránek!

  Již někdy v 50. letech 1.století tzv. hlava církve apoštol Petr zabil svého konkurenta Šimona Mága a manželský pár jáhnů, co s ním nesouhlasili-máte to v té své bibli.

  Tzv. „sv.“ Pavel hlásal veškerou zlobu proti svám protivníkům a údajně to měl za b-ží příkaz.

  Tito gauneři potírali gnósi, která byla většinovým učením (křesťanů bylo v 1. století asi 1 promile, než gnostiků).
  A víte PROČ?
  Gnóze jako jediný druh poznání je DEMOKRATICKÁ, nepotřebuje faráře. Právě tak ho nepotřebuje muslimský SÚFISMUS, však ho také imámové pronásledují!
  Všechny ostatní víry včetně tehdejšího judaismu a křesťanství jsou HIERARCHICKÉ, tedy je nutný darmožrout jako zprostředkovatel kontaktu s b-hem.
  Proto menšinové křesťanství gnostiky vyvraždilo, nebylo totiž na rozdíl od nich plné soucitu a slitování.
  Gnózi nejlépe známe ze slintů „sv.“ Eirenaia z Lugunda (=Ireneus z Lyonu) v 3. století, jinak vše, doslova vše od spisů, předmětů po lidi křesťané za pár století zničili s neuvěřitelnou důkladností. Do té doby bylo nesmírné množství apoštolské a laické literatury, epištoly a evangelia psaly běžně muži i ženy. Gauner Ireneus vše spálil, kam se na něj hrabe Koniáš v době rekatolizace!

  Nemylte se, že reformace byla nějakou nedotaženou opravou – bylo to připlsobení křesťanství severnímu naturelu. O protestantské ničemnosti by toho dost dokázali říci černoši v jižní Africe, Búrové jsou protestanti zakonzervovaní v 17. století.

  Prostě všechny křesťany do jejich rezervace někde blízko Izraele! A to jsem vyjímečně milosrdně a vánočně naladěn, jinak tvrdím: „Křesťany lvům!“

  od Ataman Jermak v Pro 23, 2009

 7. Děkuji pane Atamane za vysvětlení a poučení,zasmála jsem se i pobavila.Kdybych se měla úplně přiznat,tak musím ve všem souhlasit,ne že bych měla Vaše znalosti,ale nějak jsem úvahami po přečtení různé literatury došla ve většině k hodně podobnému názoru.Církev jako instituce je mi proti srsti,skoro je mi bližší judaismus,i když mu moc nerozumím a ani neznám.Ale osobně mám odpor k jakékoliv organizovanosti a církev není nic jiného.
  Tak Vám přeji hezké vánoce(které já neslavím).

  od hugous.z.lipek v Pro 23, 2009

 8. 1/ Judaism nema papeze ani zadnou hierarchii. Nekde v Israelu je hlavni rabin ale ten do niceho nezasahuje. To je vse.

  2/ Odkaz pro: hugous.z.lipek o tom, ze: „judaismus,i když mu moc nerozumím a ani neznám.“ Na to je snadne reseni. Bible cemu se rika STARY ZAKON je pomerne mala knizka a „PET KNIH MOJSISE“ je jeste mensi a da se precist za jediny vecer. Je to zajimave cteni (jako roman se spoustou humoru, poesie a napinavych historek) a obsahuje vetsinu pravidel chovani, 10 Prikazani, prikazu a zakazu. Vetsina je o etice a moralce a jak se lide maji chovat. O Bohu je tam malo, protoze jej neni videt (je neviditelny a nezobrazitelny) a ta antromorfisticka trocha je tam jenom z duvodu vyuky anebo priblizeni te ABSTRAKTNI dee jednoduchym lidem anebo detem. Takze je tam vse polopaticky vysvetleno a oplati se venovat nekolik veceru tomuto nesmirne zajimavemu tematu …

  od orbit7 v Pro 24, 2009

 9. Milý(á) Orbit 7, máte pravdu, že judaimus nemá papeže, ale hlavní rabín má možná větší rozhodovací moc než papež ve Vatikánu. Osobně jsem v Jeruzalémě zažil demonstraci asi 250 tisíc ortodoxních Židů. Přijeli do Jeruzaléma stovkami autobusů, dokonce z USA bylo vypraveno pět leteckých speciálů s americkými Židy, aby protestovali proti žalobě na hlavního rabína Jozefa Ovádii. Ten byl obviněn z protizákonné činnosti, když nabádal mladé Izraelce, aby nevstupovali do armády a naopak vybízel osadníky ke stavění nových osad na palestinských autonomních územích. Demonstrace, která na několik hodin zcela ochromila dopravu Jeruzaléma, požadovala povýšení 613 příkazů Tóry nad civilní zákony. Z důvodů antagonismu ortodoxních Židů a izraelských agnostiků nemá ani po šedesáti letech Izrael svoji ústavu, pouze 15 základních zákonů…

  od olser v Pro 24, 2009

 10. to-orbit 7:
  děkuji Vám za vysvětlení podrobností,ale já znám SZ téměř zpaměti.Je toho hodně,co mi vadí v chápání-neskutečné moře krve z obětí zvířat i zabíjení lidí „pro vymýcení zla“ ze středu společenství IZR.
  To,že člověk něco nedokáže rozumem pochopit,neznamená,že to teoreticky nezná.
  Možná,že má pravdu pan Ataman,že je lepší slavit slunovrat nebo raději neslavit nic,co je lidsky vymyšleno a upraveno.

  od hugous.z.lipek v Pro 24, 2009

 11. Pro Hugouše:
  Děkuji Vám paní Heleno za přání, nicméně ani já Vánoce neslavím.
  Ne že by tomu tak bylo odjakživa; když byly děti malé, nemohl bych jim zkazit radost.
  Ani mi dříve (za totáče) navadil náboženský základ Vánoc.

  Jenže mnohé se za 20 let nesmírně změnilo. Všude po světě se aktivuje fundamentalismus a pokud náboženské stavby, hudba a zvyky mající původ v náboženství byly ještě před 20 lety součástí veřejného prostoru, je to dnes jinak.

  Za totáče jsem se hodně zabýval turistikou a kdykoliv jsem narazil na něco zajímavého, prolezl jsem to horem dolem. Pokud šlo o náboženskou stavbu, vždy jsem narazil na ochotného faráře, který popovídal o zajímavostech stavby či prostě jen tak o životě.

  Dnes jsou tzv. věřící neuvěřitelně nafoukaní, militantní a kopírují móresy nafoukaných nevzdělaných farářů, kteří k nám přišli z Polska. Budovy, které stát dotuje nemalými částkami, považují za své a je protivno s nimi vůbec ztratit slovo.

  Na tento trend upozornilo již mnoho myslitelů, za všechny Noam Chomski. On to zobecňuje, že toto se děje po celém světě.

  Schválně si na anglické Wikipedii naklikejte největší sochy na světě. Vidíte, že největší sochy dnes stavěné jsou jen náboženské a že je staví hlavně v Asii. Buddha 150 m vysoký, to už je řádné monstrum. Hned za nimi dotahují katolické sochy postavené před desetiletími.
  Jde o „vysílače“ ideologií, je to smutné. Již ne veřejný prostor, ale militantní megalomanie.

  Pokud chcete vědět o judaismu to podstatné, netřeba se prokousávat veškerým textem Zákona.
  Veškeré poznatky a postoje společenských skupin jsou vždy shrnuty v anekdotách v krystalicky čisté zkratce.
  Pokud si přečtete libovolnou knihu od Leo Rostena či cokoliv z DOBRÝCH sbírek židovských fórů (každý národ měl „své“ Židy a jejich fóry), vidíte směr myšlení. Fakta již doplníte, snad ještě funguje adresa olam.cz, kde bylo mnoho o judaimu. Nebo můj moc šikovný zubař MUDr. Divecký je zároveň fundovaným autorem knih o židovských reáliích.
  Ale jako gój a amhorec (= jidiš „ateista“) Vám asi více neumím.

  Taxe mějte!

  od Ataman Jermak v Pro 25, 2009

 12. Dík pane Atamane za odpověď.
  Podívám se na to,co doporučujete.Myslím,že naše názory na věřící jsou hodně shodné,sama jsem protestantka,ale začínám mít pocit,že by bylo nejlíp se všem církvím zdaleka vyhnout.Ale co s tím,když člověk má potřebu víry a je mu doporučováno společenství,aby si tu víru udržel.A nakonec vás to tak znechutí,že začnete ztrácet doslova půdu pod nohama z toho,že přestáváte věřit úplně všemu.Poslala jsem několik otázek na web jedné nekat.církve.Všechno je vysvětlováno jen Biblí a připadá mi to nevěrohodné.A tak kdybyste o to stál,ozvěte se mi na moji e-mailovou adresu,můžeme tak spíše polemizovat o našich názorech.
  Přeji vše dobré v příštím roce.hugouš.

  od hugous.z.lipek v Pro 25, 2009

 13. Panu Olserovi (24.12.2009) bych rad oponoval.
  Za prve jsou v Izraeli dva vrchni rabinove, askenazsky (pro zidy „nemecke“, t.j. evropske) a sefaradsky (pro zidy „spanelske“, t.j. z jizni Evropy, severni Afriky a vychodni zidy).
  Ze nejaky rabin umi svolat demonstraci neznamena, ze je hierarchicky vrchni ci nejvyssi. Sef Lubavicu, ktery nikdy do Izraele za svuj zivot neprijel, umel podobne veci zaridit take v New Yorku.
  Dulezite je konstatovani, ze zidovstvi nema hierarchii, ze zid uznava rabina, ktereho uznat chce, ze nejvyssi autoritou mesta je jeho rabin a ne nejaky v Jeruzaleme, ze vrchni rabin Velke Britanie klidne zrusil rozhodnuti vrchniho rabinatu Izraele, atd. Proste rabin ma autoritu, kterou mu lide davaji. Protoze v zasade je to ucitel. Pro nektere motlitby je vyzadovana ucast 10 dospelych zidu. Rabin se pocita jako jeden. Jako kazdy jiny.
  Mnoha z tech 613 prikazani jsou mrtva v tom, ze se tykaji chramove cinnosti a chram byl zboren pred skoro 2000 lety ….
  UK nema ustavu take a nema to nic spolecneho s antagonismem ortodoxu a agnostiku. Ale je pravda, ze sestavit jednu dnes v Izraeli , ktera by uspokojovala vetsinu, by bylo dost tezke. Ale dulezite neni, aby zeme mela ustavu, ale aby se v ni demokraticky vladlo a zilo. A to je pripad jak UK; tak Izraele, Na rozdil od mnoha zemi, ktere maji ci mely ustavy, ktere byly idealni pro dobro obcanu a lide hniji ci hnili v gulazich. Jak konstatoval anglicky satirik George Mikes ve svem Ueber Alles, lepsi zit v zemi bez ustavy (UK), nez v zemi s tou nejlepsi na svete (SSSR).

  Panu Atamanu (25.12.2009) bych rad propravil jeho „amhorec (= jidiš “ateista”)“. Amhorec vzniklo z hebrejskeho „am ha arec“, clovek zeme. Cesky buran, nevzdelanec. Takze ne z jidis a ne ateista. Slovo ateista je z rectiny, „theus“ je buh, „a“ je negace, takze ateista je clovek, ktery neguje boha. On proste vi, ze buh neni. Ale protoze nikdo z nas to na tutovku nevi, veri v to. Takze atesismus je vira v neexistenci bozi. Nabozenstvi. Vira v neviru.
  Naprosta vetsina tech, kteri se hlasi k ateismu tak cini z ignorace vyznamu tohoto slova. Ve sve naproste vetsine jsou deklarovani ateisme proste agnostici. Nebot „gnosus “ znamena znalost a oni jsou neznali.
  A nakonec pro vsechny, kteri pisi b-uh? Prikazani zakazuje vyslovit jmeno Bozi. Tim je to nevyslovitelne slovo, tetragrammaton, t.j. sestaveny ze ctyr pismem. Buh je jeho zamestnani, jeho jmeno verici ci dokonce jenom dodrzuji tradici, nevyslovuji. Psat b-uh ci b-huzel ukazuje na neznalost veci, ne zboznost.
  Co se tyce zid a Zid, to prvni je nabozenstvi, to druhe narodnost. Pisi zid, nebot se tu bavime o nabozenstvi.

  od Charles Wiener v Bře 12, 2010

 14. Izrael nemá ústavu z obav, jak by to dopadlo, kdyby byl židovský stát podle ústavního pořádku teokratickou nebo sekulární zemí, tedy odluka církve od státu. V prvním případě by se vzbouřilo 80 procent agnostických Izraelců, v případě druhém by na demostrace ortodoxních Židů přílétaly letecké speciály až z USA, aby protestovaly proti ústavě… Naposled tak demonstrovalo jen v Jeruzaléěm na půl milionu židovských Chasidů, Aškenázců a sefardských věřících…

  od olser v Bře 12, 2010

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *