Je závislost těhotných žen na cigaretách a alkoholu trestný čin?

2. Září, 2008 – 20:50

Nejsem žádný moralista, natož puritán, ale pokud spatřím matku v pokročilém stadiu těhotenství, jak sedí v zakouřeném baru, jímá mě děs. A když vidím ženu v požehnaném stavu, jak si připaluje jednu cigaretu od druhé a přitom do sebe lije fernety, rum či pivo, mám sto chutí na ni podat žalobu pro trestný čin úmyslného ublížení na zdraví s těžkou újmou.

Není tento zjevný zločin na plodu dítěte horší, než všechny jiné způsoby křiváctví? A to nemluvím o kojencích, jež se v tomto hektickém světě ještě ani pořádně nenadechli, a už jsou pod vlivem drogy či nakažených virem HIV a umírajících na AIDS…

Ročně zemře v České republice na následky těchto tragických zlozvyků na sto tisíc osob. Další tisíce kojenců jsou nuceny nezaviněně nést celý svůj život břímě toxické závislosti…

„Vadí ti, že je někde zakouřené prostředí, plné nikotinu, asfaltu a dalších smrtících látek? Tak se takovému prostředí vyhýbej a basta,“ tvrdí závisláci na nikotinu.

Má to svoji logiku, každý sám je přece strůjcem svého štěstí, ale co embryo, které se v lůně matky nemůže karcinogenním látkám nijak bránit? Co na to říká trestní zákoník…?

Paragrafů na ochranu zdraví je spousta. Třeba ohrožení pod vlivem návykové látky upravené v § 201 trestního zákona. V tomto ustanovení se mimo jiné říká, že pochybil ve smyslu tohoto zákona ten, kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, přivozenou vlivem návykové látky, činnosti, při nichž by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí…

V odstavci d) tohoto paragrafu je doplnění: …způsobí-li takovým činem, byť i z nedbalosti, jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

Méně závažné případy ohrožení pod vlivem návykové látky jsou postihovány jako přestupek. Toho se dopustí pachatel, který ve smyslu § 30 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek…

V takovém případě lze uložit pokutu do 15 000 Kč a zákaz činnosti do dvou let.

Myslím si však, že na těhotné a na nikotinu či alkoholu závislé ženy by se měl vztahovat § 224 trestního zákona, v němž se praví: Kdo jinému z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví nebo smrt, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

Těžkou újmu na zdraví vymezuje § 89 odst. 7 trestního zákona. Rozumí se jí jen vážná porucha zdraví nebo vážné onemocnění. Za těchto podmínek je těžkou újmou na zdraví míněno zmrzačení, ochromení údu, ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí, poškození důležitého orgánu, zohyzdění, vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, mučivé útrapy, které velmi citelně zasahují celou osobnost postiženého nebo delší dobu trvající porucha zdraví…

Tresty za tato pochybení se již pohybují v odnětí svobody až do deseti let…

Nic na zodpovědnosti intoxikované rodičky však nezmění ani fakt, že se dotyčná krkavčí matka zbaví všech těchto aspektů budoucího prokazatelného trestného činu tím, že se rozhodne své narozené dítě prodat státu za výši porodného, aby ho nabídla v dražbě zvané adopce…

Ať si cizí neplodné matky, pro které je dítě jediným naplněním smysluplného života, poradí samy, když už se chtějí s malými křiklouny zatěžovat…

Veškeré tyto mé úvahy mají dopad čistě hypotetický, bohužel. Přece bych nechtěl omezovat osobní svobodu a rozhodování matek, jejichž životním posláním je přece přivádět na svět nové životy…? Co by na to Listina základních práv a svobod?

Kdo ale bude bránit ještě nenarozené děti, které o svých právech, natož o existenci lidumilných listin, nemají ještě ani ponětí…?

PS: Vím, co je to cigareta. Třicet roků jsem kouřil, než mi po mozkové příhodě ochrnula skoro půlka těla a dlouho jsem se belhal o berlích… Ano jsem vinen, žádám pro sebe trest smrti…

Reklama:
  1. 2 Trackback(s)

  2. Led 15, 2016: hampton bay fans
  3. Úno 11, 2016: temple run

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *