Proč zakazovat muslimkám pokrývku hlavy, když šátky nosí i řádové sestry? Pokud by řeholnice odložily šátek, v Bibli není nic o hrozivých trestech. Jak je tomu u muslimek bez hidžábu…?

5. Listopad, 2016 – 14:35

Obvodní soud pro Prahu 10 musel pro zájem veřejnosti přesunout své jednání do větších prostor; pětadvacetiletá studentka Ahmednuur Ayan Jamaalová, svobodná matka ze Somálska, odkud je jistě jen shodou okolností rovněž ředitel Muslimské unie v ČR Mohamed Abbas, vznesla před několika roky prostřednictvím své právničky požadavek na omluvu a na finanční zadostiučinění ve výši 60.000 korun. Není náhodou tato žaloba zavádějící a nepravdivá, nejde pouze o směšnou frašku…?

Ve hře je banální zákaz nošení arabského šátku hidžábu ve škole. Stejně se zachovalo i zastupitelstvo města Teplice, když chtělo vydat městskou vyhlášku o zákazu zahalování obličeje. Zákaz nikábu měl zde být proto, aby přestupky páchající muslimky, mohli identifikovat strážníci. Arabové potom nejčastěji dostávají pokuty za porušování dopravních předpisů, které povětšinou zcela ignorují.

Avšak to je zase v rozporu s výrokem ombudsmanky Anny Šabatové, co se postavila za studentku ze Somálska; Střední zdravotnická škola v Praze jí totiž rovněž zakázala nosit hidžáb, který muslimky používají k zahalení vlasů a krku. A děvče se poté údajně nemohlo soustředit a mělo bez šátku úzkostnou neurózu a stres… http://www.rukojmi.cz/clanky/548-mame-snad-ombudsmanku-sabatovou-aby-urazela-lidi-a-delala-jedno-faux-pas-za-druhym

Paní Šabatová se opět mýlí, jen pro vysvětlení; na počátku potíží Zdravotní školy v Praze nešlo vůbec o šátky. Vše začalo v červnu 2013. Tehdy do školy přišly dvě dívky z imigrantských rodin a ptaly se na možnosti studia. Vše prý probíhalo v klidu, byly přijaty a informovány o podmínkách studia. „To jednání bylo příjemné, přišlo nám fajn, že se dívky chtějí integrovat a získat vzdělání, aby měly práci,“ říká dokonce ředitelka.

Jenže na začátku školního roku prý bylo vše úplně jinak.; dívky měly dle školského zákona předložit doklad o pobytu na území České republiky. To ještě nikdo nevěděl, že jsou muslimského vyznání; přišly bez pokrývky hlavy, aniž by je trápil stres, ani si nepřipadaly jako nahé. „Tehdy žádná šátek neměla. Dívka ze Somálska měla velice krásné tmavohnědé kudrnaté vlasy, ta druhá z Afghánistánu je měla dlouhé, stažené do culíku…“

Rovněž když přišla řeč na to, že budou muset ošetřovat pacienty v nemocnici a že tam budou muži, i to, že budou muset nosit uniformu, řekly, že to není žádný problém. A teprve poté z toho udělala Šabatová politikum, které se nyní obhajuje před soudem. Evropané také nevyžadují od muslimských zemí nudistické pláže…

Budoucnost našich dálnic...

Obě dívky slíbily, že přinesou do ředitelny potřebné doklady, které předtím neodevzdaly. Když nepřicházely, nechala je ředitelka vyvolat školním rozhlasem, po čemž prý následovala scéna, kterou ředitelka nepamatuje. „Ona sem přilétla, chovala se agresivně, dupala nohou a opakovala, že nebude chodit,“ líčí. Pak prý vyběhla z ředitelny a rozjela kauzu. Jediné, co z jejího pohledu bylo v nepořádku, kromě nezájmu studentky o studium, prý byly nedoložené doklady o předchozím vzdělání.

Ředitelka upozorňuje, že ačkoliv ombudsmanka operuje antidiskriminačním zákonem, tak proti němu stojí na stejné úrovni jiné normy, například školský zákon, které se rovněž musejí dodržovat. „Vůbec se nebralo v potaz, že jsme zdravotnická škola, že máme svá specifika, že učíme praxi ve zdravotnických zařízeních,“ upozorňuje ředitelka  Kohoutová, jejíž advokát Choděra naspal Šabatové, že tím hrubě překročila svoje pravomoci… A nesouhlasil ani zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček, který řekl, že skutečně nemůže jít o žádnou diskriminaci somálské svobodné matky, jelikož se nikdy studentkou zdravotní školy nestala z vlastní chyby, Měla by naopak být Česku vděčná, že ji umožníme studium a bydlení. Proč se Jammaalová nemůže vrátit do Somálska? Dle její advokátky Dohnalové jí tam hrozí „újma“ na zdraví

Připomeňme si nyní verše ze čtyřiadvacáté súry Koránu, které doslovně uvádějí: „A řekni věřícím ženám, aby cudně klopily zrak a střežily svá pohlaví a nedávaly na odiv své ozdoby kromě těch, jež jsou viditelné. A nechť spustí závoje své na ňadra svá.“ Druhá určující zmínka pochází z třiatřicáté kapitoly a káže: „Proroku, řekni manželkám svým, dcerám svým i věřícím ženám, aby přitahovaly k sobě své závoje! A toto bude nejvhodnější k tomu, aby byly poznány a nebyly uráženy.“

V první řadě je snaha vyvarovat se ženské vulgárnosti a současně zajistit, aby se příliš odhalené ženy nestaly pro své okolí sexuálním terčem. Ústřední imperativ, který je v Koránu na rozdíl od šátku přes vlasy naplno vyslovený, je cudnost. Šátek nemá smysl, pokud se žena cudně nechová. A pokud se cudně nechová, může být i kamenována či bičována…

Ilustrační foto: ČTK

S hidžáby si chce Šabatová napravit reputaci. Její jméno totiž pošpinila zvláštní situace v tzv. Kuřimské kauze. v niž pomáhala s legalizací fiktivní třináctileté Aničky. Na Šabatovou se v roce 2006 obrátila Kateřina Mauerová s žádostí o pomoc její sestře Kláře s adopcí fiktivní třináctileté Anny (Barbory Škrlové) a Šabatová jim radila, jak postupovat. Za to ji kritizoval Fond ohrožených dětí, podle kterého porušila zákon, když neoznámila sociálním pracovníkům, že ví o dítěti bez identity; s tímto názorem se ztotožnilo i Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Šabatová se hájila tím, že byla povinna zachovávat mlčenlivost o tom, co se při výkonu funkce dozví, a morálními důvody. Posléze vyšlo během vyšetřování najevo, že šlo o třicetiletou ženu. Kandidátka na ombudsmanku se ale brání, že byla podvedena. Naprosto prý tehdy netušila a ještě mnoho dalších měsíců nevěděla, že se nejednalo o dítě. Nebylo to údajně výrazem nějaké její naivity, což ji ovšem z hlediska špatných znalostí psychologie dosti handicapuje pro výkon funkce ombudsmanky.

Snímek Břetislav Olšer

“Přestože je zahalování velmi důležitou součástí Islámu a je to jeden z Koránských zákonů, zahalování není podstatou Islámu. To nejdůležitější je upřímná víra ve Stvořitele, neuctívat a neklanět se nikomu kromě Stvořitele a dodržovat 5 pilířů Islámu a 6 pilířů víry. Toto je podstatou Islámu. Muslimkou se nestává ta, která se zahalí, ale ta, jejíž srdce je naplněno upřímnou vírou v Jediného Stvořitele bez přidružování…” Toto lze číst na webových stránkách Islám.

Samotné slovo hidžáb není v Koránu ve smyslu oděvu uvedeno. V koránském textu se vyskytuje v súře 3, v 53. verši: “…Když žádáte manželky prorokovy o nějaký předmět, žádejte o to přes závěs, to bude čistší pro srdce vaše i srdce jejich… Slovo hidžáb je v tomto verši do češtiny přeloženo jako závěs. Pokud Korán zmiňuje zahalení ženy, většinou používá slovo chimár nebo džilbáb.

Slovem nikáb bývá označováno několik druhů závojů:

1) rouška obdélníkového tvaru zakončená gumičkou, která se přetáhne přes hlavu a umístí pod očima – typické pro Kuvajt. 2) rouška obdélníkového tvaru, která má mezeru pro oči, umisťuje se na čelo a zavazuje se nejčastěji pomocí tkaniček (muže být také např. na suchý zip) – typické pro Saúdskou Arábii. 3) k roušce je připevněn závoj, který se dává dozadu, čímž zakrývá uzel, kterým je nikáb upevněn. Nikáb může mít místo jednoho závoje dva. Některé ženy si druhý závoj stahují do obličeje, čímž si zakrývají oči. Mezera na oči může být také doplněna o šňůrku, která se umisťuje mezi oči.

Ženy, jež si zahalují obličej závojem, nejčastěji nosí abáju. Speciální druh abáje, která zahaluje tělo od hlavy až k patě, je nošen v Saúdské Arábii či v Kuvajtu. Muslimky v Sýrii a v Egyptě doplňují často nikáb závojem zvaným chimar, k tomu nosí halenku a sukni. V Sýrii a okolí se také setkáme s kombinací nikábu a džihábu… Burka je oděv ženy, jež zakrývá celé tělo i s obličejem. Je nošena na veřejnosti na běžném denním oblečení. Svléká se, až když se žena vrátí domů nebo vstoupí do svatyně. Co se mezitím děje s potem pod burkou; za den se ho z lidského těla odpaří asi 800 mililitrů…?

Největší šok pro mě v Teplicích však byl fakt, že jsem se setkal s názorem, proč zakazovat muslimské šátky, když je klidně nosí řádové sestry, jeptišky…? Vyznavačky islámu a křesťanky? Srovnávat řeholnice, de facto profesionální služebnice Boží, s amatérskými vyznavačkami Alláha, které nosí hidžáb, nikáb, burku a čádor jen proto, že jim to přikazuje islám, a to je vše, zatímco pro jeptišky je řeholní oděv nejen výraz oddanosti Bohu, ale hlavně posláním a svým způsobem profesí.

Miloš Zeman měl domácí péči na zámečku v Lánech. Starala se o něj manželka Ivana a také několik řádových sester boromejek. Tedy těch, které pečovaly i o Václava Havla.

Pomáhají v hospicích, zdravotních zařízeních, domovech důchodců a také třeba ošetřují i prezidenty, ve válkách zraněné vojáky, při epidemiích nákazami zasažené lidí. A nemusí se bát hříchu; zůstávají totiž svobodné… Jakou samaritánskou činnost provozují muslimské Arabky, co se nechtějí podřídit českým pravidlům života a jen se ohánějí petrodolary…? Nanejvýš se z nich stanou šahídy, sebevražedné atentátnice…

Poslání být řeholnicí je ženami vnitřně zvoleno, takže se křesťanky dělí na ženy běžné praktikující svoji víru a na ty, co si dobrovolně vybraly službu Bohu. Toto členění islám nezná… V běžných školách se řeholnice musí podřídit školnímu řádu, tedy zákazu šátků. Jedině pokud studují na církevních školách, musí mít řeholní oděv s šátkem.

Muslimským zahalením žena dává najevo…?
1.Jsem zbožná Muslimka
2. Moje víra je pro mě důležitá
3. Vážím si sama sebe
4. Mám svoje zásady
5. Mám respekt
6. Muži, držte si odstup
7. Vnímejte, co říkám, ne jaké mám vnady
8. Nemám zájem o flirtování
9. Nesvádím cizí muže
10. Respektuji svého manžela a chci být nejkrásnější jen pro něj, ne pro cizí muže na ulici
11. Ostatní ženy na mě nemusí žárlit
12. Jsem seriózní
13. Jsem důvěryhodná

Inu, Proč zakazovat muslimské šátky, když je bez problémů nosí též řádové sestry, jeptišky? Pokud by řeholnice odložily šátek nebo oděv, v Bibli pro ně není nic o hrozivých trestech, jak je tomu u muslimek bez hidžábu… Soudkyně proces odročila… A ombudsmanská kariéristka Šabatová dál hustí do své klientky, asi somálsky, aby po ní papouškovala: „Šátek nesundám; omluvte se…!“

PS: A ještě vyjádření Mgr. Karla Vladyky, jazykového pedagoga, který de facto potvrzuje mé mínění o nekompetentnosti ombudsmanky Šabatové, jejíž otec Jaroslav Šabata byl po komunistickém převratu v únoru 1948 na Filozofické fakultě brněnské Masarykovy univerzity členem tzv. trojek, jež rozhodovaly o vyloučení studentů, kteří po komunistickém převratu už neměli na studiích co dělat… Holt, krev není voda a geny jsou geny…

Pan magistr mj. říká na kauzu muslimské studentky, co měla být údajně diskriminována: „Větší problém je, že ombudsmanka Anna Šabatová se připojila se stejným argumentem, když tvrdí, že školní řád odporuje antidiskriminačnímu zákonu… Paní ombudsmanka snad neví přesně, že slovo „diskriminace“ znamená „rozlišování“… Původ slova je v latinském „diskriminace“ – rozlišovat…“

Resumé – znění školního řádu a jeho aplikace ředitelkou školy v případě inkriminované Somálky jsou však pravým opakem diskriminace: jsou tedy nerozlišující. Platí tedy pro všechny studenty bez rozdílu. Diskriminací by byla naopak výjimka pro muslimskou dívku, pro níž by školní řád neplatil… Čeští výrostci by pak mohli vyhlásit, že mohou ve škole nosit pokrývky a požadovali by svobodu pro vyjádření své osobnosti… Někdo by tak přišel k vyučování v kapuci, jiný v cylindru či v helmě, dívky v apartním kloboučku…

Kdy začne české ombudsmanství suplovat naše odbory; ČT 24 zase lže?

Křeček: Násilím proti násilí, Šabatová: Naletěla jsem podvodníkům

Islám je jen jiná cesta k Bohu, aneb Rypákem vepře vstříc fatvě?

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKnihav elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-os

Reklama:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *